Potencjalny kredytobiorca najczęściej zadaje sobie pytanie, jakiego rodzaju zabezpieczenia kredytu może zażądać bank. Bank może i jednocześnie musi zabezpieczyć spłatę kredytu. Musi, gdyż Art. 70 ustawy – Prawo bankowe zobowiązuje bank aby ten zanim zawrze umowę kredytową, zbadał zdolność kredytowa kredytobiorcy uzależniał zawarcia umowy kredytowej od zdolności kredytowej kredytobiorcy i dokonał odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca dobrowolnie nie regulował wymagalnych zobowiązań kredytowych. Banki, udzielając kredytu praktykują formy zabezpieczenia takie, jak zastaw rejestrowy, zastaw zwykły, hipoteka, poręczenie, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie. Bank może wedle własnej inwencji stosować również rodzaje zabezpieczeń kredytu. Jak wspomniano, jest to kwestia uznaniowa ze strony banku albowiem przepisy prawa bankowego nie sankcjonują stosowania takich czy innych form zabezpieczeń spłaty kredytu w tym nie sankcjonują ich doboru w zależności od sytuacji. Jedno jest pewne – osoba nie posiadająca w pełni zdolności kredytowej, kredytu nie otrzyma a przynajmniej nie powinna otrzymać.